"Tanúságot tett a Krisztushoz és az Egyházhoz való hűségről, valamint a hazaszeretetről. Neve és emléke örökre áldott - mondta róla II. János Pál pápa."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Állok Istenért, Egyházért, Hazáért

Tanúságot tett a Krisztushoz és az Egyházhoz való hűségről, valamint a hazaszeretetről. Neve és emléke örökre áldott - mondta róla II. János Pál pápa.

Péntek óta a Terror Háza Múzeumban Mindszenty József életútjával ismerkedhetünk „A magyarok lelkiismerete” című kiállításon. A tárlatnak az egyházfő 120. születési évfordulója ad aktualitást. Mindszenty életútja nemcsak egy elhivatott pap, felelős egyházférfiú történetét meséli el, hanem a 20. század magyar történelmére is reflektál.

 

 Mindszenty József egy kemenesháti Csehimindszenten élő parasztcsalád gyermekeként, Pehm József néven látta meg a napvilágot. A Mindszenty nevet utóbb, 1941-ben vette fel, hogy ezzel is kifejezze szülőfaluja iránti tiszteletét. Mély vallásos hitét a szülői házból hozta. Édesanyja, Kovács Borbála, felnőtt korában is egyik legnagyobb támasza volt. 1903–1911-ig a szombathelyi premontrei gimnázium tanulója volt; itteni tanulmányait kitűnő eredménnyel lezárva 1911-től a szombathelyi egyházmegye teológiai főiskolájában tanult tovább, melynek lezárásaként 1915. június 12-én szentelték pappá.

 

Javíthatatlan elem

 

Miután hitoktatóként és káplánként másfél évet szolgált Felsőpatyon, 1917. január 26-án Zalaegerszegre került, ahol az állami fiúgimnázium hittanára lett. 1919 februárjában tagja lett az országgyűlési választások előkészítő bizottságának. Közéleti tevékenységét a Károlyi Mihály által vezetett „polgári demokratikus” hatalom rossz szemmel nézte, és amikor a fiatal pap 1919. február 9-én ügyeit intézni Szombathelyre ment, a rendőrség „ellenforradalmi izgatás” gyanújával őrizetbe vette és a püspöki palotába internálta. Onnan március 21-én a kommunista hatalomátvétel napján átvitték a városi törvényszéki fogdába. Innen május 15-én átszállították Zalaegerszegre, ahol a kommunista direktórium elnöke engedélyezte neki, hogy a városban tartózkodjon, de csak azzal a kikötéssel, hogy egyházi tevékenységet nem folytat. Mivel ezt nem tartotta be, mint „javíthatatlan elemet” május 20-án kitoloncolták Zala vármegye területéről. Állandó tartózkodási helyéül szülőfaluját jelölték ki, egyúttal arra is kötelezve, hogy naponként kétszer megjelenjen az ottani munkástanács előtt.

A kommunista hatalom bukása után, 1919 augusztusában térhetett vissza Zalaegerszegre. 1921-ben nevezték ki zalaegerszegi plébánosnak. Ebben a tisztségében 24 évig szolgált. Ez idő alatt hatalmas erőfeszítéseket tett arra, hogy az egyházközösséget korszerűbbé tegye; felépítette a zalaegerszegi ferences templomot és kolostort, lapot és több iskolát is alapított, igyekezett a szociális problémákra megoldást találni.

 

Egyházi karrier és politika

 

Tevékenysége elismeréseként, kitüntetésül, 1924-ben pornói címzetes apáttá nevezték ki. 1927-től a szombathelyi egyházmegye zalai, elmaradott részének püspöki biztosaként az egyházmegyei zsinat határozatának eleget téve 19 új templomot, 7 plébániaépületet, 9 miséző helyet és 12 iskolát építtetett fel. Érdemeit a Szentszék 1937-ben pápai prelátusi cím adományozásával ismerte el.

 A világháború kitörését követően közéleti tevékenysége megélénkült. 1939-ben Teleki Pál miniszterelnök felkérte a dunántúli Nemzetpolitikai Szolgálat vezetésére. A szervezet célja a nemzeti szocialista Volksbund és a nyilas propagandatevékenység ellensúlyozása volt.

1944. március 5-én XII. Piusz pápa veszprémi püspökké nevezte ki. Püspökké szentelésére március 25-én került sor. Az újonnan kinevezett egyházfőt mélyen elkeserítette a megszállás után kialakult új belpolitikai helyzet. Mindszenty a vidéki zsidóság gettóba zárása, majd deportálása idején szavakban és tettekben is kiállt az üldözöttek érdekében.

1944 októbere végén, a nyilas uralom alatt, Shvoy Lajos székesfehérvári és Apor Vilmos győri püspök, valamint Kelemen Krizosztom pannonhalmi bencés főapát együttműködésével emlékiratot készített a kormányzat részére. Ebben a keresztény erkölcsökre hivatkozva követelte, hogy szüntessék meg a harcot a Dunántúlon, mert a háború folytatása nem szolgálja a magyar nép érdekeit. A kezdeményezés megtorlásául a veszprémi nyilas hatóság katonai célokra akarta igénybe venni a menekültekkel teli püspöki palotát. Mindszenty ennek a követelésnek a teljesítését megtagadta, ezért 1944. november 27-én letartóztatták, és papjaival, illetve kispapjaival együtt a veszprémi vármegyei börtön pincebörtönébe zárták, majd december 23-án Sopronkőhidára szállították.

 

La femme La femme cikke 2012. szeptember
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.